Ιδιωτική Ασφάλιση

Μάθετε πρώτοι οτιδήποτε συμβαίνει γύρω από την Ιδιωτική ασφάλιση στην Ελλάδα

Ασφάλιση κατοικίας

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Ο ασφάλιση πυρός διασφαλίζει την περιουσία των ασφαλιζόμενων από τυχαίες ζημιές με ένα ελάχιστο κόστος 75 λεπτών εώς 2 ευρώ ανα τετραγωνικό του σπιτιου των χρόνο (ένα σπιτι 100 τμ έχει ασφάλιστρο 75-200 ευρώ το χρόνο), οι οποίες δεν είναι υποχρεωτικό να προέρχονται αποκλειστικά από πυρκαγιά, αλλά πιθανόν να επιφέρουν μεγάλη οικονομική ζημιά στον ασφαλιζόμενο.

Αντικείμενο του συγκεκριμένου κλάδου είναι οι οικοδομές κάθε είδους (κτίρια, εγκαταστάσεις κ.α.), καθώς και τα «περιεχόμενα» (οικοσκευές, εμπορεύματα, πρώτες ύλες κ.α.). Είναι, μάλιστα, αυτός ο λόγος που η ασφάλιση πυρός δεν αφορά μόνο τους ιδιοκτήτες κατοικιών, αλλά και τους ενοικιαστές αυτών, καθώς δύνανται να ασφαλίσουν τα προσωπικά τους αντικείμενα και τα οικιακά τους αγαθά από κινδύνους που δεν σχετίζονται με το κτήριο .

 

Η ασφάλιση κατά πυρκαγιάς, αν δεν περιλαμβάνει ειδικότερες συμβατικές ρυθμίσεις, καλύπτει τις ζημιές, οι οποίες προκαλούνται από φωτιά ή από κεραυνό. Επιπλέον και εφόσον δεν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, καλύπτονται οποιεσδήποτε ζημιές προκληθούν από πιθανή έκρηξη ή άλλο παρεμφερές γεγονός, ακόμη και σε περίπτωση που δεν ακολουθήσει πυρκαγιά. Και πάλι με την προϋπόθεση ότι δεν έχει συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό, καλύπτονται από την ασφαλιστική εταιρία και ζημιές προκαλούμενες από κλοπή κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης του κινδύνου, ή αμέσως μετά από αυτή ή εξαιτίας των μέτρων περιστολής της ζημιάς.

Οφείλουμε να σημειώσουμε ότι η ασφαλιστική εταιρία δεν παρέχει κάλυψη σε περίπτωση κατά την οποία η πυρκαγιά προκληθεί από βαριά αμέλεια ή δόλο που καταλογίζεται αποκλειστικά στο λήπτη της ασφάλισης ή στον ασφαλισμένο ή σε ανθρώπους που συσχετίζονται στενά μαζί τους ή τρίτους, στους οποίους έχει ανατεθεί η επαγγελματική φύλαξη του αντικειμένου της ασφάλισης.

Στα περισσότερα, βέβαια, προγράμματα κάλυψης πυρός υπάρχουν και άλλοι «συμπληρωματικοί ασφαλιστικοί κίνδυνοι» (όπως σεισμός ή πλημμύρα), οι οποίοι καλύπτονται επίσης, με την καταβολή επιπλέον ασφαλίστρου.

Στις ασφαλίσεις αυτές σημαντικό ζητούμενο αποτελεί να μη πέσει ο πελάτης στην παγίδα της υπερασφάλισης/ υπασφάλισης, η οποία αφορά τον καθορισμό της ασφαλιστικής αξίας του υπ’ ασφάλιση αντικειμένου. Για να αποφευχθεί κάτι τέτοιο, στις περιπτώσεις των οικοδομών, πρέπει να αντιπροσωπεύεται το κόστος ανακατασκευής την ημέρα της ζημιάς, αφού αφαιρεθεί το ποσοστό % της παλαιότητας (παλαιότητα= το ποσοστό που υπολογίζεται ότι έχει η οικοδομή, όσο είναι καινούρια, και που εκφράζει την υποτίμηση λόγω ηλικίας, χρήσης, κακής συντήρησης κ.α.). Σχετικά με τον πάγιο εξοπλισμό (μηχανήματα, εργαλεία, έπιπλα), η ασφαλιστική αξία πρέπει να αντιπροσωπεύει το κόστος αντικατάστασης των ασφαλιζόμενων αντικειμένων από αντικείμενα που βρίσκονται στην ίδια κατάσταση με αυτά (ίσως συμπεριληφθούν τα έξοδα μεταφοράς και εγκατάστασης). Όσον αφορά στην ασφάλιση εμπορευμάτων η ασφαλιστική αξία που δηλώνεται:

  1. των πρώτων υλών, των υλικών συσκευασίας και των υλικών παρακαταθήκης πρέπει να είναι ίση με το κόστος αγοράς αυτών (συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα μεταφοράς).
  2. των έτοιμων, των ημιτελών και των υπό επεξεργασία προϊόντων πρέπει να είναι ίση με το κόστος παραγωγής αυτών (έξοδα πρώτων υλών, επιπλέον έξοδα επεξεργασίας κ.α.)

Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι οι πόρτες, τα παράθυρα, οι ηλεκτρολογικές και οι υδραυλικές εγκαταστάσεις θεωρούνται ασφαλιστικά μέρος του κτίσματος και η αξία τους συμπεριλαμβάνεται στην αξία των οικοδομών. Επιπλέον, υπάρχουν ειδικά προγράμματα ασφάλισης πυρός, τα οποία ασφαλίζουν ένα παλιό κτίσμα σε αξία καινούριου, ώστε αν χρειαστεί η ανακατασκευή του να είναι πλήρης.

Τα ασφαλιστήρια πυρός έχουν συνήθως διάρκεια κάλυψης ενός έτους, χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα εποχιακής ασφάλισης, πυρασφάλισης, δηλαδή, μικρότερης χρονικής διάρκειας, ή η ασφάλιση για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα (π.χ. σε περιπτώσεις ενυπόθηκων δανείων).

Καλυπτόμενοι κίνδυνοι

Όπως προαναφέρθηκε κύρια κάλυψη του κλάδου πυρός είναι η πυρασφάλιση, δεν είναι, όμως, και η αποκλειστική. Αναλόγως των αναγκών του ασφαλιζόμενου η κάλυψη δύναται να επεκταθεί και να ικανοποιήσει την ανάγκη προστασία και από άλλους πιθανούς κινδύνους που απειλούν το περιουσιακό στοιχείο που μας ενδιαφέρει. Οι βασικές καλύψεις, οι οποίες δεν παραλείπονται από κανένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο του κλάδου, εκτός αν έχει πραγματοποιηθεί διαφορετική συμφωνία, είναι η πυρκαγιά, ο κεραυνός και η έκρηξη. Παρακάτω ακολουθεί ανάλυση των βασικών αυτών κινδύνων αλλά και των συμπληρωματικών, που καλύπτονται από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια πυρός αν αυτό ζητηθεί.

Πυρκαγιά

Ο κίνδυνος αυτός αφορά προφανώς την περίπτωση φωτιάς, η οποία είναι εχθρική και συμπτωματική. Σύμφωνα με τις καλύψεις, το ασφαλιστήριο αποζημιώνει για τις ζημιές που προκάλεσε η πυρκαγιά στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα, για τα έξοδα του ασφαλιζόμενου που προέκυψαν από την προσπάθεια του για κατάσβεση ή τον περιορισμό της πυρκαγιάς, για τις ζημιές των αντικειμένων που προκλήθηκαν κατά την προσπάθεια απομάκρυνσής τους από τον χώρο που της φωτιάς ώστε να διασωθούν, για τις ζημιές που προέκυψαν λόγω της κατεδάφισης κάποιας οικοδομής που είχε στόχο να καταστεί φραγμός για την εξάπλωση της φωτιάς, για τις ζημιές που προκάλεσε η επέμβαση της πυροσβεστικής.

Ωστόσο, από τα συνήθη ασφαλιστήρια πυρός υπάρχουν συγκεκριμένα αντικείμενα, τα οποία δεν καλύπτονται. Αυτά είναι τα εξής: τα γραμμάτια, τα τραπεζογραμμάτια, τα παραστατικά αξίας έγγραφα ή οι τίτλοι, οι συναλλαγματικές, τα υποσχετικά, τα κάθε είδους έγγραφα, τα νομίσματα, οι ομολογίες, τα λογιστικά βιβλία, η πυρίτιδα, η δυναμίτιδα και κάθε είδους εκρηκτική ή εμπρηστική ύλη. Φυσικά, υπάρχουν οι εξαιρέσεις, όπου τα αντικείμενα αυτά καλύπτονται, εφόσον υπάρξει ενημέρωση και συμφωνία του ασφαλιστή.

Κεραυνός

Δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη πυρκαγιάς, μετά την πτώση του κεραυνού, για να καλυφθούν οι ζημιές που θα προκύψουν από τον κίνδυνο αυτό. Χαρακτηριστικά αναφέρεται η πιθανότητα θραύσης κρυστάλλων σε οικοδομή, λόγω της υπερπίεσης αερίων που προκαλείται από την ηλεκτρική κένωση.

Έκρηξη

Ο κίνδυνος αυτός αφορά τόσο τη φυσική όσο και τη χημική έκρηξη. Ως φυσική θεωρείται η έκρηξη που οφείλεται στη διάρρηξη των τοιχωμάτων κλειστών δοχείων ή χώρων, λόγω της υπερβολικής πίεσης του αερίου ή ατμού που τυχόν περιέχουν. Ως χημική, από την άλλη, λογίζεται η έκρηξη που οφείλεται σε χημική αντίδραση, συνέπεια της οποίας είναι η αιφνίδια παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων αερίων. Στις περιπτώσεις κατοικιών και ο κίνδυνος της έκρηξης συγκαταλέγεται στις βασικές ασφαλίσεις. Αυτό δεν συμβαίνει στους εμπορικούς και βιομηχανικούς κινδύνους, όπου απαιτείται η καταβολή ειδικού πρόσθετου ασφάλιστρου.

Παρακάτω αναλύονται οι συμπληρωματικές καλύψεις των ασφαλιστηρίων πυρός:

Πυρκαγιά από δάσος

Η περίπτωση αυτή δεν αφορά μόνο την κάλυψη από πυρκαγιά που προέρχεται από δάσος, αφορά και πυρκαγιές που προκαλούνται από συστάδες δέντρων, λοχμών (πυκνών θάμνων, που λειτουργούν ως κατοικίες άγριων ζώων), λειμώνων (τόποι γεμάτοι χλόη ή λιβάδι), θάμνων, καθώς και ζημιές που θα προκληθούν λόγω φωτιάς που άναψε πολίτης προκειμένου να καθαρίσει το έδαφος από χόρτα, θάμνους κ.α.

Θύελλα- Καταιγίδα

Η κάλυψη αυτή παρέχεται συμπληρωματικά της βασικής ασφάλισης και τα ασφάλιστρά της υπολογίζονται σε όλο το κεφάλαιο που αυτή καλύπτει, με εφαρμογή του αναλογικού κανόνα σε περίπτωση υπασφάλισης.

Πλημμύρα

Σε αυτή την περίπτωση τα ασφαλιζόμενα αντικείμενα καλύπτονται για ζημιές ή απώλειες που προκύπτουν λόγω πλημμύρας. Από πολλές εταιρίες η κάλυψη αυτή παρέχεται μέχρι ένα συμφωνηθέν ποσό.

Σεισμός

Τα ασφαλιστήρια με αποκλειστική κάλυψη των βασικών κινδύνων εξαιρούν ρητά οποιαδήποτε ζημιά προέλθει άμεσα ή έμμεσα από σεισμό (φωτιά ή/και κλονισμός). Επειδή στη χώρα μας ο σεισμός είναι ένα σύνηθες φαινόμενο, η κάλυψη της εξαίρεσης αυτής πραγματοποιείται με ειδικά πρόσθετα ασφάλιστρα. Είναι ενδιαφέρον ότι πολλές φορές το ασφάλιστρο της σεισμασφάλισης είναι μεγαλύτερο της πυρασφάλισης, καθώς ο κίνδυνος κλονισμού από σεισμό προκαλεί την επιπρόσθετη ανάγκη ασφάλισης των θεμελίων, τα οποία συνήθως εξαιρούνται από την ασφάλιση πυρός, διότι δεν διαθέτουν κίνδυνο από πυρκαγιά.

Τρομοκρατική ενέργεια

Πρόκειται για την κάλυψη της ζημιάς που προκαλείται από έκρηξη εκρηκτικού μηχανισμού που έπληξε άμεσα ή έμμεσα τον ασφαλιζόμενο κίνδυνο, με δεδομένο, βέβαια, ότι δεν πρόκειται για περίοδο πολέμου, εμφύλιου πολέμου, πολιτικών ταραχών, οχλαγωγιών, επαναστάσεων και λοιπών ανώμαλων καταστάσεων.

Στάσεις- Πολιτικές ταραχές- Οχλαγωγίες- Απεργίες

Η συγκεκριμένη ασφάλιση αφορά την πυρκαγιά ή/και ζημιές που προκαλούνται από πολιτικές ταραχές (οι από πολιτικά αίτια οργανωμένες διασαλεύσεις της Δημόσιας Τάξης), απεργίες, ανταπεργίες, οχλαγωγίες (η σε δεδομένο χρόνο ύπαρξη συγκεντρωμένου πλήθους που συμπεριφέρεται παράνομα, χωρίς η κατάσταση αυτή να ελέγχεται από τις αρχές), διαταραχή της Δημόσιας Τάξης, πράξεις των νόμιμων αρχών (για την καταστολή τέτοιου είδους ενεργειών, και από Στάσεις.

Η ασφάλιση αυτή δεν τίθεται σε λειτουργία σε περίπτωση πολέμου, εισβολής, εχθροπραξιών από αλλοδαπό εχθρό, ή εμφυλίου, όπως και σε περιπτώσεις τρομοκρατικής ενέργειας που πραγματοποιούνται για λογαριασμό ή σε συσχέτιση με οποιαδήποτε οργάνωση.

Τρομοκρατικές ενέργειες κατά τη διάρκεια στάσεων- απεργιών

Είναι η εξαίρεση που αναφέρθηκε παραπάνω, σύμφωνα με την οποία δεν καλύπτονται ζημιές που προκαλούνται από τρομοκρατικά γεγονότα.

Κακόβουλη βλάβη ή ενέργεια

Η κάλυψη αυτή σχετίζεται με ζημιές ή απώλειες που είναι αποτέλεσμα κακόβουλης ενέργειας προσώπου και δεν σχετίζεται απαραίτητα με διαταραχή της δημόσιας τάξης. Αφορά, δηλαδή, τον βανδαλισμό και παρέχεται μόνο με την προϋπόθεση ότι το ασφαλιζόμενο αντικείμενο καλύπτεται και από στάσεις, πολιτικές ταραχές, οχλαγωγίες και απεργίες.

Από την κάλυψη κακόβουλης βλάβης ή ενέργειας ο ασφαλισμένος δεν καλύπτεται για ζημιές από φωτιά ή έκρηξη, από κλοπή με διάρρηξη, από διάρρηξη, από κλοπή ή υπεξαίρεση, ούτε από άλλη σχετική απόπειρα.

Σπάσιμο σωλήνων

Η ασφάλιση του κινδύνου αυτού αφορά οποιαδήποτε ζημιά ή/και απώλεια προκληθεί από το νερό μετά τη θραύση σωλήνων ύδρευσης ή/και θέρμανσης, καθώς και ύστερα από καταστροφή διαφόρων δεξαμενών. Πρέπει να δοθεί προσοχή στο γεγονός ότι δεν καλύπτεται ασφαλιστικά η θραύση σωλήνων αποχέτευσης. Επιπρόσθετα, εξαιρούνται οι ζημιές λόγω της φθοράς από χρήση, κακή κατασκευή και κακή συντήρηση τους.

Βραχυκύκλωμα ή ηλεκτρονικές ζημιές

Η κάλυψη αυτή παρέχεται με ειδικό πρόσθετο ασφάλιστρο, καθώς χωρίς αυτό τα ηλεκτρικά συστήματα καλύπτονται αποκλειστικά αν υπάρξει πυρκαγιά. Ωστόσο, ο ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα να τα ασφαλίσει και από οποιαδήποτε άλλη ζημιά (π.χ. διαπίδυση ηλεκτρικού ρεύματος). Η κάλυψη αυτή είναι μάλλον απαραίτητο να συμπληρώνει βιομηχανικούς «κινδύνους», καθώς σε αυτές τις περιπτώσεις το μεγαλύτερο έξοδο είναι αυτό της αποκατάστασης ηλεκτρικών ζημιών, ενώ είναι συχνά τα προβλήματα τα προερχόμενα από τη ΔΕΗ.

Πτώση αεροπλάνων ή τμημάτων αυτών

Είναι μάλλον μία συμπληρωματική κάλυψη ή οποία αφορά περισσότερο περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται κοντά σε χώρους αεροδρομίων ή σε διαδρόμους προσγείωσης- απογείωσης αεροπλάνων.

Κάλυψη αστικής ευθύνης από μετάδοση φωτιάς

Σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα ο πολίτης, μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς, είναι υποχρεωμένος να αποζημιώσει τυχόν τρίτους, των οποίων οι περιουσίες επλήγησαν. Το βάρος αυτό είναι δυνατό να το αναλάβει η ασφαλιστική εταιρία. Μάλιστα, οι διακανονισμοί γίνονται κατευθείαν μεταξύ ασφαλιστή και τρίτου, ο ασφαλισμένος εμπλέκεται μόνο αν υπάρξει διαφορετική συμφωνία.

Κάλυψη εξόδων αποκομιδής συντριμμάτων- εξομάλυνσης εδάφους

Για την κάλυψη αυτή υπάρχει ιδιαίτερη παράγραφος στο συμβόλαιο. Στόχος της δε είναι να μην επιβαρυνθεί ο ασφαλισμένος με τα έξοδα που θα προκύψουν, ύστερα από την πραγματοποίηση της ζημιάς και της καταβολής της σχετικής αποζημίωσης.

Η αποζημίωση

Σύμφωνα με τους γενικούς όρους του συμβολαίου πυρός, η ασφαλιστική εταιρία έχει το δικαίωμα είτε να αγοράσει τα προϊόντα, εμπορεύματα και κινητά που ζημιώθηκαν ή καταστράφηκαν, είτε να αντικαταστήσει αυτούσια τα κατεστραμμένα προϊόντα, εμπορεύματα και κινητά, είτε να δεχθεί την επισκευή ή ανοικοδόμηση της οικοδομής που υπέστη τη ζημιά.

Μετά από κάθε ζημιά το ασφαλιστήριο συμβόλαιο εξακολουθεί να ισχύει μειωμένο κατά το ποσό της αποζημίωσης που ο ασφαλισμένος έλαβε.

Γκάρλας Βασίλειος
Author: Γκάρλας Βασίλειος

Είμαι στη διάθεση σας για το οποιοδήποτε ασφαλιστικό σας θέμα.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6947687447
Θέλετε να σας καλέσoυμε;


Επιπλέον αρθρογραφία

Ασφαλιστικός Σύμβουλος Γκάρλας Βασίλειος

garlas2

Είμαι στη διάθεση σας για το οποιοδήποτε ασφαλιστικό σας θέμα.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6947687447